Правила и условия за провеждането на кампанията „Търсенето на Емо“

I. ОРГАНИЗАТОР НА КАМПАНИЯТА

„Теленор България” ЕАД, ЕИК: 130460283, със седалище и адрес на управление: гр. София 1766, район Младост, ж.к. Младост 4, Бизнес Парк София, сграда 6 (наричано по-долу за краткост „Организатор” или Теленор), съвместно с българския национален Център за безопасен интернет и Coolpad, наричани по-долу „Партньори“.

II. ТЕРИТОРИАЛЕН ОБХВАТ НА КАМПАНИЯТА

Настоящата кампания се провежда на територията на Република България.

III. ЦЕЛ НА КАМПАНИЯТА

Кампанията „Търсенето на Емо“, наричана по-долу за краткост „Кампанията“, цели да популяризира международния Ден за безопасен интернет, като обърне внимание на рисковете, които крие публикуването и разкриването на сензитивна лична информация в интернет и в частност – в социалните мрежи. Кампанията е предимно насочена към децата и подрастващите на възраст между 13 и 18 г., включително, които ползват социалните мрежи, и има за цел да повиши тяхното внимание при споделяне на лична информация в социалните им профили.

Участието в Кампанията не е обвързано със закупуването на стоки и/или услуги на Теленор.

IV. ПЕРИОД НА КАМПАНИЯТА

Кампанията „Търсенето на Емо“ и регистрацията за наградите в нея за лица от 13 г. до 18 г. включително ще се проведе от 7.02.2017 г. до 23:59 ч. на 14.02.2017 г.

V. УЧАСТНИЦИ В КАМПАНИЯТА

Участник в Кампанията може да бъде всяко физическо лице, навършило 13 години, с валидна регистрация във Facebook, като право на последваща регистрация в разпределението на наградите в Кампанията имат само лицата между 13 и 18 години, включително, които към 14.02.2017 г. не са навършили 19 години.

VI. МЕХАНИЗЪМ НА КАМПАНИЯТА

Посредством специално създадения сайт на Кампанията, достъпен на www.findingemo.bg, участниците могат да отговорят последователно на 10 въпроса, свързани с измислен за целта на Кампанията нереален герой – Емил Добромиров. Отговорите на въпросите са заложени в съдържанието на специално създадените профили на същия герой във Facebook, Instagram и Snapchat, които са достъпни чрез линкове в сайта www.findingemo.bg.

Информацията, използвана в социалните профили на героя Емо, е недействителна и/или специално създадена за постигане на целта на Кампанията. За да започнат участието си в Кампанията, участниците трябва да влязат с техния валиден Facebook профил, натискайки бутона „Влез с Facebook“ на началната страница на сайта www.findingemo.bg

След предоставяне на отговор за всеки от 10-те въпроса, участникът в Кампанията ще бъде известяван дали съответният отговор е правилен или не. Няма ограничения в броя на опитите за предоставяне на отговор на даден въпрос, като всяко лице може да се откаже от участие в Кампанията на който и да е етап.

След като са предоставили правилен отговор за всеки от 10-те въпроса в Кампанията:

Участниците, извън дефинираната в т. V възрастова граница от 13 до 18 г. вкл., приключват участието си в Кампанията;

Участниците между 13 и 18 години вкл. могат да продължат участието си като се регистрират за разпределението на наградите в Кампанията.

Регистрацията за разпределение на наградите се извършва на сайта www.findingemo.bg след завършване на „Търсенето на Емо“ чрез правилни отговори на всички 10 въпроса от Кампанията и включва предоставяне на актуален имейл адрес и потвърждение, че лицето е между 13 и 18 години вкл. Организаторът не носи отговорност за валидността на данните, предоставени от участниците при регистрацията в разпределението на наградите в Кампанията.

В случай че участник, който не е между 13 и 18 г., се регистрира за разпределение на наградите в Кампанията, същата регистрация се счита невалидна и не участва в разпределението на наградите.

VII. НАГРАДИ

Наградите в Кампанията са, както следва по реда на тяхното разпределение:

VIII. ТЕГЛЕНЕ И РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА НАГРАДИТЕ

Тегленето на наградите между регистриралите се в разпределението на наградите в Кампанията, които са на възраст от 13 и 18г. вкл., ще се извърши на адреса на управление на Организатора в гр. София, район Младост, ж.к. „Младост” 4, Бизнес Парк София, сграда 6 в присъствието на представители на Организатора. Наградите се теглят и печелившите ще бъдат информирани след приключване периода на Кампанията. При разпределението на наградите ще бъдат изтеглени, както следва:

Всеки изтеглен печеливш, ще бъде уведомен от служител на Организатора с имейл, изпратен на имейл адреса, предоставен при регистрацията за разпределение на наградите в Кампанията. С това съобщение печелившият ще бъде уведомен за наградата си и за детайли относно нейното получаване. В същия имейл ще бъде приложена Декларация, която следва да се попълни от родител/ настойник на спечелилото малолетно или непълнолетно лице.

Ако в срок от 48 (четиридесет и осем) часа печелившият за съответната награда не отговори на имейла, с който е уведомен от Организатора за спечелването на наградата и не потвърди получаването ѝ, същият губи правото си на награда. В тези случаи се пристъпва към свързване с изтеглените резерви по реда на изтеглянето им за съответната награда, по отношение на които се прилагат горните правила, до изчерпване на резервите или наградите.

Служители на Теленор, Центъра за безопасен интернет и Coolpad, както и членове на техните семейства (съпруг/ съпруга, родители, брат, сестра, деца), могат да участват в Кампанията и да отговорят на 10-те въпроса на сайта www.findingemo.bg, но нямат право да се регистрират в разпределението на наградите в Кампанията и да получат такава.

В случай че лице между 13 – 18 г. включително вече е спечелило награда в Кампанията и е потвърдило получаването ѝ, и в случай че бъде повторно избрано за печеливш за друга награда от Кампанията, тогава Организаторът пристъпва към награждаване на изтеглената първа резерва за съответната награда.

Печеливш / резерва губи правата си върху наградата и ако се установи, че не отговаря на някое от изискванията, посочени в настоящите Правила и условия за провеждане на Кампанията.

XI. ПОЛУЧАВАНЕ НА НАГРАДИТЕ

Организаторът ще се свърже с печелившите/ съответно изтеглените резерви, когато е приложимо, с имейл, изпратен на имейл адреса, който лицата са посочили при регистрацията им в разпределението на наградите в Кампанията. Печелившите/ съответно изтеглените резерви следва да отговорят на имейла на Организатора в срок до 48 часа, като:

При получаването на наградата от Организатора:

Печелившите, съответно резервни (когато е приложимо) лица, които не са потърсили наградата си в предварително уточнен с Организатора магазин на Теленор, отказали са получаването ѝ или представител на Организатора не е успял да се свърже с тях в сроковете, посочени в раздел VIII и XI, губят правото си на получаване на награда.

XI. ДРУГИ УСЛОВИЯ

Настоящите условия и правила са публикувани на сайта на кампанията www.findingemo.bg

Организаторът на кампанията има право, с което участниците се съгласяват, да променя и допълва настоящите условия и правила по всяко време, като публикува съответните изменени/допълнени условия и правила на www.findingemo.bg.

Промените влизат в сила от момента на публикуването им. Регистрирало се в разпределението на наградите в Кампанията лице и спечелило награда съгласно тези условия и правила, няма право на замяна на спечелена награда с паричната ѝ равностойност, както и да прехвърля наградата на друго лице.

Всеки участник в Кампанията, всеки регистрирал се за разпределението на наградите в Кампанията, съответно негов родител/ настойник, се съгласява и приема, че спечелването на награда в кампанията може да породи допълнителни разходи за него/ нея, които не са включени в наградата (напр. транспортни разходи и др.). Всеки избран печеливш, респ. негов родител/ настойник, е отговорен за заплащането за негова сметка на всички разходи, свързани с получаването и използването на награда от Кампанията. Организаторът не носи отговорност за вреди, настъпили във връзка с използването на награда.

С факта на влизане със своя Фейсбук профил в „Търсенето на Емо“ и потвърждаване на участие в Кампанията в периода на Кампанията, всеки участник се съгласява изцяло с настоящите условия и правила, декларира, че е предоставил доброволно съответните данни и информация, в това число личните си данни, и дава изричното си съгласие същите да бъдат използвани, обработвани и съхранявани от Организатора, включително да получава повиквания и кратки текстови съобщения (SMS) за целите на настоящата Кампания, в това число за предоставяне на спечелена награда и уточняване на детайли в тази връзка.

Организаторът се задължава относно събирането, обработването, използването, съхранението и унищожаването на личните данни на участниците в кампанията да спазва разпоредбите на Закона за защита на личните данни и подзаконовите нормативни актове по приложението му, в това число да използва личните данни на потребителите само за целите, посочени в настоящите условия и правила.

Организаторът си запазва правото да предприеме всички необходими мерки в случай на измама или опити за измама, които могат да рефлектират негативно върху имиджа на Кампанията и/или на Организатора. Всеки опит за измама и/или незаконосъобразни действия ще доведе до дисквалифициране на участника, за което последният ще бъде уведомен от Организатора на имейла, с който участникът е регистриран в кампанията.

Тази кампания по никакъв начин не е спонсорирана, одобрена, администрирана или свързана с Facebook, Instagram и Snapchat/ This promotion is in no way sponsored, endorsed or administrated by, or associated with Facebook, Instagram and Snapchat.